Unikátní publikace, která nemůže chybět ve vaší knihovně

1 290 Kč / 48 €

Stran

Informačních tipů

Odborných schémat

Barevných ilustrací

INFORMACE

Monografie „Etiopatogeneze parodontitid a jejich vztah k systémovým onemocněním“ věnovaná problematice „dentální fokální infekce“, a to především se zaměřením na zánětlivá onemocnění parodontu. Cílem publikace je pozvednutí úrovně poznatků o problematice etiopatogeneze, klinického obrazu i léčby zánětlivých onemocnění parodontu a jejich souvislostí se systémovými chorobami na úroveň současných znalostí.

MUDr. Michal Straka, CSc.

Vzdělání

5
Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor zubní lékařství
5
Atestace I. a II. stupně ze všeobecné stomatologie
5
Obhajoba vědecké aspirantury na téma „Genetika orofaciální soustavy“

Pracovní pozice

5
Soukromá stomatologická praxe – parodontologie, praktická stomatologie, genetické poradentství v orofaciální oblasti (1993 – současnost)
5
Přednášky ze zubního lékařství – Trnavská univerzita (2000–2002)
5
Externí zaměstnanec Slovenské zdravotnické univerzity (2002–2005)
5
Hostující docent na Slovenské zdravotnické univerzitě. Člen výzkumného týmu vědecké báze univerzity. Člen komise pro atestace a obhajoby diplomových prací. Vedení postgraduálních kurzů a vzdělávacích akcí.
5
Vedoucí katedry zubního lékařství Lékařské fakulty Slovenské zdravotnické univerzity (2011– současnost)
5
Člen APP – American Academy of Periodontology
5
Jmenovaný člen – World Diabetes Committee

NÁHLED PUBLIKACE

OBSAH

I. Úvod

Fokální odontogenní (orální) infekce je již po desetiletí předmětem vědeckého zkoumání stomatologů, kardiologů, internistů, revmatologů a gynekologů. Současný výzkum, pojetí a praktické ošetřování této skupiny pacientů prošlo určitými změnami, které se dotýkají i samotného pojmenování problematiky, neboť pojem „fokální odontogenní infekce“ se s výjimkou stomatologických oborů používá čím dál tím méně, je však tradičně zažitý ve stomatologické odborné literatuře a v běžném medicínském styku…

II. Etiopatogeneze zánětlivých onemocnění parodontu

Multifaktoriální etiologický model zánětlivě­‑destrukčních onemocnění parodontu

A. Mikroorganismy

 • Kolonizace a invaze bakterií
 • Vlastnosti parodontopatických mikroorganismů
 • Bakterie – hlavní etiologický faktor gingivitid a parodontitid
 • Porphyromonas gingivalis
 • Adheze Porphyromonas gingivalis

Virulentní faktory P. gingivalis

 • Fimbriae

Variabilita P. gingivalis
Kapsulární sérotypy
Extracelulární cysteinové proteinázy (trypsinu podobné)
Lipopolysacharydový (LPS) toxin
Zvýšená aktivita osteoklastogeneze
Kolagenázy, aminopeptidázy
Imunologická a zánětlivá odpověď organismu na P. gingivalis
Eradikace P. gingivalis

 • Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Adheze a invaze A. actinomycetemcomitans
Virulentní faktory A. actinomycetemcomitans
Imunologická a zánětlivá odpověď organismu na A. actinomycetemcomitans
Eradikace A. actinomycetemcomitans
Závěrečná ustanovení

 • Literatura II A.

B. Individuálně modulovaná zánětlivá a imunologická odpověď organismu
na přítomnost mikroorganismů v parodontu

Kolonizace a invaze
Komponenty protizánětlivé a imunologické reakce organismu

1. Buňkami zprostředkovaná imunita
Fagocytóza

1. Vývoj, zrání a diferenciace v kostní dřeni
2. Uvolnění z kostní dřeně a cirkulace v krvi
3. Marginace a diapedéza
4. Pohyb do místa zánětu – chemotaxe
5. Opsonizace bakterií
6. Pohlcení částice a tvorba fagozomu
7. Fagolysozom, oxidativní a neoxidativní zabíjení (degranulace)
Azurofilní zrna
Specifická zrna
Sekreční zrna
C-zrna
Kalprotektin
Poruchy neutrofilů a jejich funkcí

2. Humorální imunita

 • C-reaktivní protein
 • Komplement

Specifické protilátky – imunoglobuliny
Mediátory imunity a zánětu
Prozánětlivé cytokiny

 • Interleukiny a tumory nekrotizující faktory
 • Interleukin-1
 • Genetické aspekty IL-1
 • Účinek cytokinů na tkáně parodontu
 • Destrukce měkkých tkání a parodontálních vazů
 • 2. Destrukce alveolární kosti
 • Tumor Necrosis Factor (TNF)
 • Interleukin-6 (IL-6)
 • Interleukin-8 (IL-8)
 • Interleukin-12 (IL-12)
 • Interleukin-17 (IL-17)

Protizánětlivé cytokiny

 • Interleukin-4 (IL-4)
 • Interleukin-10 (IL-10)

Růstové faktory

 • Transformující růstový faktor beta (TGF-beta – Transforming Growth Factor-beta)
 • Růstový faktor pocházející z trombocytů (PDGF – Plateled Derived Growth Factor)
 • Fibroblastový růstový faktor (FGF – Fibroblast Growth Factor)
 • Cévní endoteliální růstový faktor (VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor)
 • Epidermální růstový faktor (EGF – epidermis Growth Facor)
 • Nervový růstový faktor (NGF – Nerve Growth Factor)
 • Kostní morfogenetické proteiny (BMPs – Bone Morphogenetic Proteins) a Osteogenetické
 • proteiny (OPS – Osteogentic Proteins)
 • Chemokiny a chemotaktické faktory
 • Lipidové mediátory

C. Environmentální a místní etiopatogenetické faktory parodontitid v dutině ústní)

 • Okluzální a anatomické faktory
 • Kouření
 • Literatura II B.

III. KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Klasifikace onemocnění parodontu – AAP – 1999

 • Literatura III.

IV. PARODONTITIDA A ATEROSKLERÓZA

1. Bakteriální invaze
2. Cytokinová teorie
3. Genetické faktory
4. Autoimunita
Ateroskleróza cév

 • 1. Atherogenesis
 • Dysfunkce endotelu
 • Změny v intimě cév
 • Tvorba lipidového plátu
 • Tvorba ateromu

2. Úloha zánětu parodontu v procesu aterogeneze
3. Pravděpodobné asociace mezi parodontitidami a různými klinickými
formami aterosklerózy
4. Výsledky epidemiologických a metaanalytických studií

Závěry

 • Literatura IV.

V. PARODONTITIDA A CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA

Úvod
Epidemiologické souvislosti mezi cévní mozkovou příhodou (mozkovým infarktem)
a parodontitidami
Etiopatogenetické souvislosti mezi zánětlivými onemocněními
a náhlými cévními mozkovými příhodami

 • 1. Úloha chronického zánětu ve vývoji aterosklerotické léze
 • 2. Vztah orální infekce k aterotrombotickým mechanismům
 • 3. Parodontitidy stimulují vícero proaterogenetických faktorů

Zásady ošetřování a stomatologický management pacientů s náhlou cévní
mozkovou příhodou

 • Literatura V.

VI. PARODONTITIDA A DIABETES MELLITUS

 • Gingivitida a parodontitida

Etiopatogeneze diabetické parodontitidy
Poruchy obranných a imunitních funkcí
Neenzymatická glykace (NG)
Oxidační stres
Mikrobiální faktory
Vliv léčby parodontitid na kontrolu glykémie a jiné parametry DM
Závěry

 • Literatura VI.

VII. PARODONTITIDA A PŘEDČASNÉ PORODY DĚTÍ NÍZKÉ PORODNÍ HMOTNOSTI

 • Gingivitida a parodontitida

Úvod

 • 1. Vliv parodontitidy na předčasné porody dětí nízké porodní hmotnosti
 • 2. Vliv parodontologické léčby na vznik a vývoj PLBW
 • 3. Souvislost mezi parodontitidou a preeklampsií
 • 4. Vliv ženských pohlavních hormonů na tkáně parodontu v těhotenství
 • Literatura VII.

VIII. PARODONTITIDA A REVMATICKÁ (REVMATOIDNÍ) ARTRITIS

Úvod
Epidemiologie a statistika vzájemné asociace
Přehled možných etiopatogenetických souvislostí mezi RA a parodontitidami
1. Společné genetické asociace

 • a. Účast společných genů
 • b. Genetické polymorfismy
 • c. Hyperinflamatorní genotyp

2. Účast zánětlivých mediátorů

 • Společné cytokinové profily

3. Buněčná a humorální imunita

 • a. Úloha buněčné imunity
 • b. Úloha humorální a autoimunitní reakce

4. Mikrobiální faktory

 • a. Úloha parodontálních patogenů
 • b. Úloha Porphyromonas gingivalis

Přehled možných hypotéz asociací mezi parodontitidami a RA

 • I.Nekauzální hypotézy
 • II. Kauzální hypotézy

Vliv parodontologické a revmatologické léčby na průběh obou onemocnění
Závěry

 • Literatura VIII.

IX. PARODONTITIDA A RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Respirační onemocnění nejčastěji asociovaná s orální infekcí

I. Vyhodnocení možných orálních mikrobiologických
a imunologických rizikových faktorů v etiopatogenezi pneumonií

II. Výsledky epidemiologických studií
zkoumajících asociace mezi oběma onemocněními

III. Vyhodnocení klinických a epidemiologických studií zkoumajících asociaci mezi
parodontitidami a chronickou obstrukční chorobou plic

IV. Výsledky studií zkoumající vliv orálního a orofaryngeálního
antimikrobiálního působení na prevalenci a progresi dýchacích chorob

Závěry

 • Literatura IX.

X. PARODONTITIDA A CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Úvod
Epidemiologické a statistické studie
Společné etiopatogenetické faktory a souvislosti mezi parodontitidami a CHOL
Závěry

 • Literatura X.

XI. PARODONTITIS A OSTEOPOROSIS

Úvod
Klasifikace a etiopatogeneze
Rizikové faktory osteoporózy
Asociace mezi systémovou osteoporózou a parodontitidami

 • a. Systémová osteoporóza a osteoporotické změny v čelistech
 • b. Asociace mezi osteoporózou a ztrátami zubů
 • c. Asociace mezi osteoporózou a některými klinickými symptomy parodontitid
 • d. Osteoporóza, parodontitida a patologické zlomeniny

Léčba osteoporózy
Závěry

 • Literatura XI.

CENÍK

Běžná cena
1 290 Kč / 48 €
+ Poštovné a balné 130 Kč / 7 €
Při objednávce 3 a více ks poštovné ZDARMA
Studenti
950 Kč / 37 €
+ Poštovné a balné 130 Kč / 7 €
Při objednávce 3 a více ks poštovné ZDARMA
Vydala společnost